Privacy

Wijkteam Amersfoort gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wijkteam Amersfoort houdt zich aan de bepalingen van de AVG.
Waarom hebben we gegevens van u nodig?
Het wijkteam is er voor inwoners van Amersfoort die hulp nodig hebben op het gebied van zorg en ondersteuning. Om u goed te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw hulpvraag hebben wij uw persoonsgegevens nodig en informatie over de problemen die u heeft.
Welke gegevens noteren we van u?
Uw hulpvraag leggen wij vast in een goed beveiligd systeem. Dit systeem heet MensCentraal. Alleen datgene wat wij nodig hebben om de hulpvraag goed te kunnen beantwoorden leggen we vast in het systeem. Dit kunnen ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens zijn, zoals gezondheidsgegevens. Ook hebben we uw Burgerservicenummer (BSN) nodig om uw hulpvraag te kunnen beantwoorden. Uiteraard kunt u altijd weigeren om deze gegevens te geven. Het is wel mogelijk dat wij dan onvoldoende informatie hebben om uw hulpvraag goed te kunnen beoordelen. Wij geven altijd uitleg indien wij uw hulpvraag niet goed kunnen beoordelen.
Is uw hulpvraag beantwoord, dan bewaren wij gegevens nog 15 jaar in ons archief. Is het de hulpvraag van een jeugdige ( jonger dan 18 jaar) dan bewaren wij deze informatie 20 jaar. Daarna worden ze vernietigd. Deze termijnen zijn wettelijk bepaald.
Met wie delen we uw gegevens?
Soms hebben wij advies of aanvullende informatie nodig van zorgverleners die u al helpen of eerder hebben geholpen, bijvoorbeeld van een huisarts. Dit hebben wij nodig om samen met u te kijken naar de juiste ondersteuning. Wij moeten daarvoor uw gegevens met een ander, in dit voorbeeld een huisarts, delen. Hiervoor vragen wij uw toestemming via een toestemmingsformulier. Op het formulier vermelden we duidelijk waar wij u toestemming voor vragen. U kunt uw toestemming altijd intrekken.
Wanneer er aanvullende hulp voor u nodig is dan delen wij een aantal persoonsgegevens met de gemeente, waaronder uw BSN, en welke hulp u nodig heeft. Deze gegevens heeft de gemeente nodig om uw hulp te kunnen betalen. De gemeente krijgt geen informatie over uw hulpvraag en persoonlijke situatie.
Uw rechten
U heeft het recht om aan ons te vragen welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. Dit noemen wij ‘inzagerecht’. U kunt dit via brief of e-mail aanvragen bij het wijkteam. Bent u het niet eens met de gegevens die wij van u hebben vastgelegd? U kunt ons dan schriftelijk vragen om uw gegevens te corrigeren en wij moeten hier binnen 1 maand op reageren. Wanneer u wilt dat het wijkteam uw gegevens niet langer bewaart, dan kunt u ons schriftelijk vragen om uw gegevens te verwijderen. Wij zullen binnen 1 maand reageren op uw verzoek. In sommige gevallen zijn wij verplicht om een aantal gegevens van u te bewaren, bijvoorbeeld wanneer u zorg heeft gehad vanuit de WMO en Jeugdwet. Wanneer u om verwijdering vraagt, zullen wij u altijd laten weten of wij een deel van uw gegevens moeten bewaren en welke dit zijn. 
Wijkteam Amersfoort volgt de privacyverklaring van de gemeente Amersfoort. Wilt u weten wat hierin staat?  Klik hier.